รายงานการประชุมครูธมตญา

รายงานการประชุม-ครูมุก

รายงานการประชุม-ครูมุก-27-พย.58

โฆษณา

เอกสารการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน-ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้-ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้-ม.ต้น

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ผู้อำนวยการสุรปรีชา ลาภบุญเรือง 8 ตุลาคม 2555

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร

โครงการสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร โดยใช้เครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน

การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาประชธิปไตย ในโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์

 

อบรมการใช้โปรแกรม Book mark 2551

ในการใช้โปรแกรมให้คุณครูทุกท่านลงโปรแกรม 2 ตัว คือ

1link download โปรแกรม Bookmark 2551_V3

http://www.upload-thai.com/download.php?id=3f4262d66957429d3c479ceecfe616ee

2 link download โปรแกรม AccessDatabaseEngine 2007

http://www.upload-thai.com/download.php?id=78595ddead5d10d1e71df0eda1488862

คู่มือ Bookmark III ฉบับย่อ เครดิตโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม