เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ผู้อำนวยการสุรปรีชา ลาภบุญเรือง 8 ตุลาคม 2555

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร

โครงการสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร โดยใช้เครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน

การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาประชธิปไตย ในโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์

 

โฆษณา