อบรมการใช้โปรแกรม Book mark 2551

ในการใช้โปรแกรมให้คุณครูทุกท่านลงโปรแกรม 2 ตัว คือ

1link download โปรแกรม Bookmark 2551_V3

http://www.upload-thai.com/download.php?id=3f4262d66957429d3c479ceecfe616ee

2 link download โปรแกรม AccessDatabaseEngine 2007

http://www.upload-thai.com/download.php?id=78595ddead5d10d1e71df0eda1488862

คู่มือ Bookmark III ฉบับย่อ เครดิตโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม

โฆษณา